preskoči na sadržaj

Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića Metković

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj

Autor: MARINA PAUŠIĆ POPOVIĆ, 26. 6. 2020.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića, Metković.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića, Metković objavljen je u Narodnim novinama broj: 73/2020 dana 26. lipnja 2020. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnove škole don Mihovila Pavlinovića, teče od 26. lipnja 2020. do 6. srpnja 2020.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.

Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića

Alojzija Stepinca 6

20 350 Metković

Klasa: 112-01/20-04/264

Urbroj: 2148-15-04-20-01 od 26.VI.2020.

 

 

Na temelju članka 126. stavka 1.-3. i članka 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18., 98/19 i 64/20) i članka 62. Statuta Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića,  Metković, Školski odbor Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića, Metković  raspisuje

 

            

N A T J E Č A J

za imenovanje  ravnatelja/ice Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića

 

 

  Ravnatelj/ica školske ustanove prema članku 126. stavcima 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 

  1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

        a)  sveučilišni diplomski studij ili

        b)  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

        c)  specijalistički diplomski stručni studij

        d)  položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2)    uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3)     najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu

        obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-­obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

4)   Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u t. 1. ravnatelj  škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 

Iznimno ravnatelj može biti i osoba koje ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili uvjete iz točke 4. ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“  broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

 

Dodatne kompetencije koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

 

 

Ravnatelj/ica  školske ustanove imenuje se  na razdoblje od pet godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

 

– vlastoručno potpisan životopis,

– diplomu, odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme,

– domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu;

– dokaz o položenome stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati 

   stručni ispit), odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita,

-  dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a),

- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama ili 

   drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u drugim tijelima državne uprave nadležnim za  

   obrazovanje ( potvrdu ili uvjerenje o vrsti i trajanju poslova, ugovor o radu, rješenje o 

    zapošljavanju ili sl.)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za  zasnivanje radnog   

   odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8  

   dana od dana objavljivanja natječaja),

-  dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje 

   se kandidiraju na temelju čl. 126. st. 3 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

   školi

-  program rada za mandatno razdoblje

 

Dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija, ako ih kandidati imaju, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju,

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti,  

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata.

 

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. broj 121/17, 98/19), članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13., 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.), dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima.

 

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 97/19) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Osnovnoj školi don Mihovila Pavlinovića za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i mrežnim stranicama Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića.

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će bit obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: 

Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković

Alojzija Stepinca 6, 20 350 Metković,

u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu škole – ne otvarati“.

 

 

            

 

                                                                  Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković


Priloženi dokumenti:
NATJECAJ.docx (13.98 KB)


 

Oglasna ploča
Kalendar 2020./21.

 

Knjižnica

Popis udžbenika
EPIDEMIOLOŠKE MJERE
Virtualne učionice

5.A   5.B   5.C   5.D

6.A   6.B   6.C   6.D

7.A   7.B   7.C   7.D

8.A   8.B   8.C   8.D

8.E

Nastava na daljinu

ŠKOLA ZA ŽIVOT
Dan ružičastih majica

Videozapis filmske skupine Akcija

Dan kruha 2019.

STEM kutak
STOP NASILJU
 

Kurikularni dokumenti

Sierpinski Carpet

Škole za Afriku

Tražilica
Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Forum
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića Metković / A. Stepinca 2, HR-20350 Metković / os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr / os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr
preskoči na navigaciju